Go to Top

STATUT MATICE BOSNE I HERCEGOVINE
(Stupio na snagu odlukom Skupštine Matice Bosne i Hercegovine 22.03.2014)

Član 1
Osobe koje jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom, bez obzira na svoje političko i vjersko opredjeljenje, udružuju se i osnivaju u smislu člana 60 ZGB Maticu Bosne i Hercegovine.

Član 2
Naziv udruženja je “Matica Bosne i Hercegovine” (u daljem tekstu: Matica).

Član 3
Sjedište Matice je Zuerich.

Član 4
Matica ima okrugli pečat s tekstom “Matica Bosne i Hercegovine”.

Član 5
Matica ima svoj vlastiti znak.

Član 6
Djelatnost Matice:
– povezivanje, informisanje i okupljanje Bosanaca i Hercegovaca u svijetu,
– izdavanje časopisa, knjiga i drugih publikacija,
– organizovanje kulturnih, umjetničkih i sportskih priredbi,
– organizovanje naučnih, stručnih i popularnih predavanja od značaja za Bosnu i Hercegovinu kao i za Bosance i Hercegovce,
– organizovanje medjusobnih posjeta Bosanaca i Hercegovaca u svijetu,
– organizovanje socijalne i humanitarne pomoći Bosancima i Hercegovcima u svijetu i u domovini,
– organizovanje privrednog, naučnog i tehnološkog povezivanja Bosanaca i Hercegovaca u svijetu i domovini,
– stvaranje uslova za usavršavanje visokostručnih kadrova za potrebe domovine,
– osnivanje fondacija,
– otvaranje zemaljskih podružnica Matice u svijetu; osnivanje klubova,
– pomaganje u očuvanju nacionalnog identiteta.

Član 7
Organi Matice su:
– Skupština,
– Glavni odbor,
– Nadzorni odbor.

Član 8
Skupštinu sačinjavaju pojedinačni članovi Matice i delegati kolektivnih članova. Svaki kolektivni član ima pravo na jednog delegata na stotinu članova. Delegate odredjuju kolektivni članovi i njihova imena se svake godine saopštavaju Matici. Zamjena delegata je isključena. Svaki delegat ima samo jedan glas.

Član 9
Redovna skupština se održava jednom godišnje. Vanredna skupština se saziva po odluci Glavnog odbora ili Skupštine. Predsjednik može sazvati vanrednu skupštinu u hitnim slučajevima.

Član 10
Skupština radi na temelju poslovnika.

Član 11
Skupština je najviši organ Matice. Ona ima sljedeće zadatke:
– usvaja Statut i odobrava organizaciske promjene istog,
– usvaja Poslovnik o radu Skupštine,
– usvaja Poslovnik o radu Glavnog odbora,
– usvaja program i plan rada Matice,
– bira Predsjednika, Potpredsjednika, Sekretara/Blagajnika, i 12 (dvanaest) članova Glavnog odbora
– donosi odluku o visini članarine na prijedlog Glavnog Odbora
– bira Nadzorni odbor,
– prihvata izvještaj Nadzornog odbora,
– donosi odluke o svim drugim poslovima za koje je po zakonu ili po statutu nadležna ili koje joj Glavni odbor predloži.

Član 12
Glavni odbor sačinjava 15 (petnaest) članova izabranih na dvije godine sa mogućnosti ponovnog izbora.

Član 13
Predsjednik Matice je i predsjednik Glavnog odbora.

Član 14
Glavni odbor ima sljedeće zadatke:
– donosi odluke u svim poslovima Matice koji nisu izričito povjereni Skupštini ili drugim organima. Naročito mu pripada cjelokupno poslovanje i opšte očuvanje interesa udruženja.
– izvršava odluke Skupštine
– zastupa Maticu
– saziva Skupštinu
– razporedjuje nadležnosti unutar Glavnog Odbora
– donosi godišnji predračun i godišnji obračun
– organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Matice
– priprema prijedloge za donošenje odluka iz nadležnosti Skupstine

Član 15
Za svoj rad Glavni odbor je odgovoran Skupštini.

Član 16
U slučaju prestanka rada člana Glavnog odbora, Glavni Odbor može imenovati novo člana do slijedećeg zasijedanja Skupštine. Mandat članova Glavnog Odbora koje je Skupština vanredno izabrala traje do sljedećih redovnih izbora.

Član 17
Glavni odbor radi na temelju Poslovnika.

Član 18
Nadzorni Odbor sačinjavaju tri osobe izabrane na dvje godine sa mogućnosti ponovnog izbora.
Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti članovi Matice.

Član 19
Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja i knjigovodstva kao i periodičnu kontrolu blagajnika. Podnosi Skupštini pismeni izvještaj o godišnjem obračunu i rezultate svoje nadzorne djelatnosti.

Član 20
Za Maticu potpisuju kolektivno udvoje:
– predsjednik sa potpredsjednokom ili sa Sekretarom/Blagajnikom ili jednim od članova Glavnog Odbora
– potpredsnjednik sa Sekretarom/Blagajnikom ili jednim od članova Glavnog Odbora

Član 21
a. Članstvo u Matici može biti pojedinačno ili kolektivno. Kolektivni članovi moraju biti samostalne pravne osobe.

b. Članovi mogu biti sve osobe prema Čl. 1 Statuta, njihova udruženja stvorena kao samostalne pravne osobe (kolektivni članovi), kao i svi prijatelji Bosne i Hercegovine.

c. Kao zahvalnost za iznimni doprinos i pomoć u radu Matice može se osobama i organizacijama iz redova članstva ili van njega dodijeliti poćasno članstvo u Matici. Prestankom aktivnog rada predsjednika u Matici za izuzetne doprinose u vodjenju i predstavljanju Matice može se imenovati poćasni predsjednik Matice. Imenovanje lica ili organizacija za poćasnog člana ili predsjednika usvaja Skupština na prijedlog Glavnog Odbora sa pismenim obražlozenjem.

Član 22
Radi efikasnijeg rada Matica podstiče osnivanje podružnice (samostalne pravne osobe) u pojedinim zemljama. Ove podružnice mogu pristupiti Matici kao kolektivni članovi. Podružnice djeluju na osnovu ovog Statuta i dužne su su svoje planove i program rada uskladiti sa programom i planovima usvojenim od strane Skupštine Matice. Matica koordinira rad podružnica.

Član 23
Sredstva Matice sastoje se od:
– materijalnih vrijednosti
– prava i
– finansijskih sredstava.

Član 24
Sredstva za djelovanje Matice se obezbjedjuju od:
– članarine,
– dobrovoljnih priloga,
– prihoda od prodaje publikacija,
– prihoda od radova po nalogu,
– prihoda od organizacije priredbi.

Član 25
Dodatno, kao pomoć ovom statutu i njegovo pravno utemeljenje važe članovi 60ff švicarskog gradjanskog zakona (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) o udruženjima.

Usvojeno od Skupštine 22.03.2014